انواع هارنس های فول بادی و پاراشوتی، تجهیزات و یراق آلات کار در ارتفاع، حفاظت سقوط در ارتفاع، طناب ها، لنیارد ها و کارابین فولادی مخصوص ایمنی کار در ارتفاع هارنس سنگنوردی هارنس کوهنوردی البرز پوشش پتزل سی تی هارنس صنعتی کمربند پاراشوتی انواع هارنس کمربند ا

هارنس ایمنی

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

600,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد دو قلاب شوک دار کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک است. که مشخصات لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد از ارتفاع می ..

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

475,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد تک قلاب شوک دار کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک است. که مشخصات لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد از ارتفاع می ش..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی دو شاخه ساده A102

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی دو شاخه ساده A102

1,450,000تومان

هارنس فول البرز پوشش مدل A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ و بدون لنیارد نمایش داده شده است که  لنیاردهای تک شاخ و دو شاخ آن بدون شوک می باشد. طراحی این ک..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

1,210,000تومان

هارنس فول البرز پوشش مدل A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ و بدون لنیارد نمایش داده شده است که  لنیاردهای تک شاخ و دو شاخ آن بدون شوک می باشد. طراحی این ک..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242

1,170,000تومان

هارنس فول البرز پوشش مدل A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ و بدون لنیارد نمایش داده شده است که  لنیاردهای تک شاخ و دو شاخ آن بدون شوک می باشد. طراحی این ک..

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی دو شاخه ساده A102

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی دو شاخه ساده A102

565,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد ساده کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پ..

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

450,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 با بند/لنیارد ساده کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پ..

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

440,000تومان

هارنس جلیقه ای البرز پوشش مدل A228 کمربند ایمنی مدل A228 تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند که در پایین به آن ها پردا..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

690,000تومان

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با بند/لنیارد شوک دار کمربند ایمنی مدل A230 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

600,000تومان

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با بند/لنیارد شوک دار کمربند ایمنی مدل A230 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد شوک مانع سقوط فرد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی دو شاخه شوک دار A114

1,500,000تومان

هارنس (کمربند کار در ارتفاع) فول بادی ضد شوک A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد تک شاخ و دو شاخ آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد طنابی تک شاخه شوک دار A112

1,325,000تومان

هارنس (کمربند کار در ارتفاع) فول بادی ضد شوک A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد تک شاخ و دو شاخ آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد تسمه ای دو شاخه شوک دار A118

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد تسمه ای دو شاخه شوک دار A118

1,550,000تومان

هارنس (کمربند کار در ارتفاع) فول بادی ضد شوک A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد تک شاخ و دو شاخ آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد تسمه ای تک شاخه شوک دار A116

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A242 با لنیارد تسمه ای تک شاخه شوک دار A116

1,370,000تومان

هارنس (کمربند کار در ارتفاع) فول بادی ضد شوک A242 کمربند ایمنی مدل A242 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد دو شاخ و تک شاخ نمایش داده شده است که  لنیارد تک شاخ و دو شاخ آن ضد شوک می باشد که  لنیارد ضد ..

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 با لنیارد طنابی تک شاخه ساده A106

550,000تومان

هارنس فول بادی البرز پوشش مدل A230 کمربند ایمنی مدل A230 یک هارنس تمام بدن است که تولید برند البرز پوشش می باشد. این کمربند تمامی استانداردهای اروپایی را دارد که به عنوان نمونه پس از معرفی مشخصات هارنس آورده شده است. این کمربند با لنیارد تک شاخ نمایش داده شده است که می توانید لنیارد را ضد شوک و ساده انتخاب نمایید. که هرکدام مشخصات خود را دارند ..

نمایش 1 تا 15 از 76 (6 صفحه)