گاز دی اکسید کربن CO2 به دلیل سنگینی بیشتر نسبت به هوا، برای خاموش کردن بعضی از حریق ها از گاز دی اکسید کربن CO2 استفاده می شود. از ویژگی های گاز دی اکسید کربن می توان به غیرقابل اشتعال، بی بو، واکنش ناپذیر، غیر سمی، غیر هادی برای عبور جریان الکتریسیته اشاره کرد. به همین منظور هنگام خاموش کردن آتش، این گاز جای اکسیژن  موجود در هوا را گرفته و موجب خفه شدن آتش می شود.

در کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن CO2 عامل اصلی یا گاز اصلی داخل کپسول، کرین دی اکسید CO2 می باشد. که پس از استفاده از کپسول دی اکسید کربن برای خاموش کردن آتش ، هیچ اثری از تراوش این گاز مشاهده نمی شود که ملزم به تمیز کردن آن شویم. کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن CO2 برای گروه های آتش B و C بسیار مناسب هستند (گروه Bشامل آتش سوزی های ناشی از مایعات همانند نفت و بنزین و غیره و گروه C شامل آتش سوزی ناشی از اتصالات الکتریکی می باشد).

کپسول آتش نسانی CO2  حاوی دی اکسید کربن مایع و تحت فشار است که پس از فشردن اهرم گاز دی اکسید کربن به هوا منتشر شده و با دمای یخ گاز CO2 و قرار گرفتن این گاز به جای اکسیژن باعث خاموش شدن آتش و عدم سرایت و گسترش آتش می شود. در کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن در قسمت شیر خروجی شیپوری وجود دارد که باعث کاهش سرعت بسیار زیاد گاز به هنگام خروج شده و به آن اجازه انبساط می‌دهد و از ایجاد صدای زیاد کاز دی اکسید کربن CO2 هنگام خروج جلوگیری می‌کند.

کپسول آتش نشانی CO2

کپسول 3 کیلویی CO2 بایا

1,000,000تومان

معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 3 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به صورت مایع و تحت فشار می باشد با آزاد شد..

کپسول 12 کیلویی CO2 بایا همراه چرخ

2,430,000تومان

معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 12 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به صورت مایع و تحت فشار می باشد با آزاد ش..

کپسول 4 کیلویی CO2 بایا

1,300,000تومان

کپسول 4 کیلویی CO2 بایا معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 4 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به صورت مایع و تحت فشار می ..

کپسول 2 کیلویی CO2 بایا

830,000تومان

معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 2 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به صورت مایع و تحت فشار می باشد با آزاد شد..

کپسول 6 کیلویی CO2 بایا

1,600,000تومان

کپسول 6 کیلویی CO2 بایا معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 6 کیلویی بایا دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به صورت مایع و تحت فشار می ..

کپسول 30 کیلویی CO2 دژ همراه چرخ

5,300,000تومان

کپسول 30 کیلویی CO2 دژ همراه چرخ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر به طوری که یک ن..

کپسول 3 کیلویی CO2 دژ

630,000تومان

کپسول 3 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی..

کپسول 6 کیلویی CO2 دژ

940,000تومان

کپسول 6 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی..

کپسول 30 کیلویی CO2 بایا همراه چرخ

6,500,000تومان

کپسول 30 کیلویی CO2 بایا همراه چرخ معرفی محصول: کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید 30 کیلویی بایا به مراه چرخ دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بوده و این استاندارد کیفیت محصول را تایید می نماید. کپسول های آتش نشانی CO2 با حذف دو عامل از مثلث آتش باعث خاموش شدن آتش می شود. مثلث آتش شامل اکسیژن، سوخت و حرارت می باشد. از آن جایی که کربن دی اکسید به ..

کپسول 2 کیلویی CO2 دژ

290,000تومان

کپسول 2 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی..

کپسول 4 کیلویی CO2 دژ

340,000تومان

کپسول 4 کیلویی CO2 دژ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر ب..

کپسول 12 کیلویی CO2 دژ همراه چرخ

660,000تومان

کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است . این دستگاه جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌افکند.وزن خاموش کننده‌های دستی متفاوت می‌باشد، از وزن های ۱ کیلویی دارد تا وزن های بالاتر به طوری که یک نفر به راحتی بتواند آن را حمل..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)